Background Image
Overblik og optimering af ejendomme

Facility Management

 

Cobblestone Facility Management leverer Facility Management ydelser der skaber merværdi for vores kunder gennem optimering af ejendomsdriften. Gennem facility management, space management og koordinering af drift og service gør vi  kundernes ejendomsportefølje mere rentabel, så den kan afhændes med fortjeneste eller give større driftsoverskud.

Læs mere om de enkelte ydelser vi tilbyder herunder:  
 

Indkøb af serviceydelse

Vi foretager en afklaring af indkøbets omfang, og hvilke ydelser der skal indkøbes og laver herefter en kravspecifikation på ydelsen. Vi udarbejder udbudsmateriale, hvor der aftales leverancetidspunkt, betalingsbetingelser, prisreguleringsklausul, samt hvem der skal indbydes til at byde. De modtagne bud evalueres, og det vurderes, om de er dækkende for jeres behov, hvorefter vi giver en anbefaling til jer.  Der aftales kontrahering og ordreafgivelse. Til sidst registrerer vi resultat, og det aftales, om der eventuelt skal ske en opfølgning efter f.eks. 1 år. 

Contract management

Vi skaber et overblik over de indgåede kontrakter med angivelse af type af kontrakt, hvilket område den vedrører, årlig kontraktsum, prisreguleringsklausuler samt opsigelsesfrister og termin for eventuel opsigelse.

Herudover udarbejdes en liste over kontrakter, der kan være relevante, men som ikke er indgået.

Endvidere udarbejder vi et økonomisk overblik gennem opstilling af et driftsbudget med baggrund i de relevante kontrakter med forfaldsmåneder.

Til støtte for driften af ejendommen etableres et årshjul på serviceaftaler med evaluerings- og servicetidspunkt for den enkelte leverance, og vi foretager en teknisk gennemgang af serviceaftalerne for at konstatere, om omfanget af aftalen er afstemt med behovet.

Når dette arbejde er gennemført, evaluerer vi, om de indgåede kontrakters økonomi samt juridiske bindinger er markedskonforme. I denne vurdering indgår også de tekniske anlægs alder og energi- samt lysforsyningskilder, hvor vi overvejer muligheder for optimering.

Vi fører løbende tilsyn for at sikre kvaliteten af leverancerne, og at leverings- tidspunktet er overholdt. 

Reviews

Gennem kortlægning af den nuværende kontering af driftsudgifter skabes forbedringsforslag til en mere fordelagtig kontering, og samtidig kommer vi med forslag til etablering af en økonomistyring med godkendelsesniveauer.
Vi skaber overblik over tekniske anlæg samt energi- og lysforsyningskilder og vurderer mulighederne for optimering.

Vi etablerer et overblik på indgåede kontrakter, samt på kontrakter der kan være relevante, men som ikke er indgået.
Der kan udføres en teknisk gennemgang af serviceaftaler for at konstatere, om omfanget af aftalen er afstemt med behovet.

Til støtte for jeres driftsorganisation kan vi etablere et driftsårshjul med opfølgningstidspunkter på kontrakt samt tidspunkt for servicering.

Til sidst skabes overblik på flow/trafik gennem bygningen samt belastningen af de enkelte områder.
Ud fra de indhentede oplysninger genereres et forslag til optimering af indgåede kontrakter og benyttelse af kvadratmeter.

Vi tilbyder at gennemføre pristjek/benchmarking af de indgåede aftaler.

Driftsoptimering skabes bedst gennem kortlægning af brugernes adfærd, kulturelle grænser, kommunikation fra ledelsen hos kunden, den nuværende daglige drift og overblik på tekniske anlæg samt forsyningskilder herunder el/ energi/opvarmning.  

Idriftsættelse af bygninger

Vi hjælper gerne med at starte driften af en bygning, hvor vi:

  • Etablerer årshjulet for serviceaftaler inkl. indgåelse af aftaler
  • Gennemgår bygningen ved overtagelse, således at status bliver kortlagt
  • Gennemfører indflytning af lejere – både private og erhverv
  • Etablerer de nødvendige aftaler omkring affald, adgangsforhold og parkering
  • Koordinerer med administrator under opstarten og efterfølgende drift

Hele processen bliver varetaget af os, således at bygningen er driftsklar med lejere.

Brugerservicering

Vi servicerer lejer/bruger af en bygning med de samme ydelser, vi tilbyder en ejendomsejer/investor, og vi kan med fordel frigive jeres egne ressourcer, da vi ofte har en større “know how” og indkøbsstyrke.  

FM projektledelse

Ved reparationer, udskiftninger, mindre skader og ombygninger udfører vi projektledelse - fra indkøb til leverancen er gennemført inkl. evt. anmeldelse til forsikringsselskab.
Denne ydelse kan med fordel indkøbes hos os, da der derved ikke sker spidsbelastning af egen organisation i forbindelse med gennemførelse af projekter eller håndtering af skadessager.
Kontakt os på telefon  70 22 22 15 eller  fs@cobblestone.dk og få et uforpligtende tilbud