Background Image

Salg af andelsbolig

At sælge en andelsbolig, var tidligere en meget enkel proces. I dag er det et noget længere og mere kompliceret forløb med skærpede krav til overholdelse af maksimalprisbestemmelsen og oplysningspligt til køber. Det er derfor vigtigt at du sætter dig grundigt ind i nedenstående materiale og eventuelt søger rådgivning fra ejendomsmægler og advokat.

I Cobblestone har vi gjort vores for, at du er i kyndige hænder og kan føle dig tryg i hele dit salgsforløb. Vi har en specialiseret handelsgruppe, som kender proceduren i lige netop din forening og ved, hvad der bliver stillet af krav til dig som sælger. 

Har du spørgsmål vedr. dit salg kan du kontakte os på e-mail handel@cobblestone.dk

 

Salgsforløbet

 1. Overvejelser inden salg

Find først og fremmest ud af om der i din forening er en venteliste, som skal have tilbudt lejligheden. Dette vil ofte fremgå at foreningens vedtægter, men du er også velkommen til at kontakte os. Er der ikke venteliste kan du overveje om du vil sælge via egen anvisning eller om du skal bruge en ejendomsmægler til at sælge eller fastsætte en salgspris. Læs mere om behovet for ejendomsmægler og vores mæglersamarbejder her.

2. Igangsættelse af salg

Når du er klar til at igangsætte salget, skal du udfylde formularen "Begæring om salg af andelsbolig"
Den enkelte andelsboligforening har sin egen individuelle salgsprocedure som fremsendes til din e-mail inden for et par dage efter du har udfyldt formularen. Læs denne procedure grundigt!

3. Krav til syn af lejligheden

Af ovennævnte procedure vil det fremgå om der i foreningen stilles krav om vurderingsrapport og/eller el- og vvs-eftersyn. Er det tilfældet, vil der ofte være krav om at disse rapporter er udfærdiget før lejligheden kan udbydes på en evt. venteliste eller der kan udfærdiges en overdragelsesaftale. Det er derfor vigtigt at indhente rapporter hurtigt, hvis salget ligger lige om hjørnet.

4. Indstilling af køber

Er der venteliste i foreningen kan lejligheden nu tilbydes denne. Din lejlighed vil typisk skulle være udbudt til ventelisten i 14 dage, før det kan siges om der er fundet en køber. Er der ikke venteliste eller findes der ikke en køber via ventelisten, har du fri anvisningsret. Dvs. at du selv kan finde en køber via ejendomsmægler, opslag i den blå avis eller på anden måde. Findes der en køber ved egen anvisning, skal du udfylde formularen "FH02 Begæring om overdragelsesaftale".

5. Udfærdigelse af overdragelsesaftale

Cobblestone udfærdiger på foreningens vegne en købsaftale mellem køber og sælger, som også tiltrædes af bestyrelsen. Sælger gøres opmærksom på, at der som udgangspunkt skal være minimum 28 dage fra der er fundet en køber og alle eftersyn er udførte og rapporter udarbejdet til der kan ske overdragelse. Vi kan ekspedere salget hurtigere ved betaling af et hasteekspeditionsgebyr. Se mere herom i prislisten længere nede på siden.   

6. Indhentelse af underskrifter

Når overdragelsesaftalen er udarbejdet indhenter den handelsansvarlige underskrifter fra parterne. 
Dette foregår som udgangspunkt elektronisk ved brug af elektronisk signatur, idet parterne modtager en e-mail med et link til aftalen samt alle aftalebilag. Den elektroniske løsning sikrer hurtig og komfortabel sagsbehandling idet alle parter kan skrive under hvor og hvornår de ønsker.  
Ønsker man ikke at aftalen sendes elektronisk, skal vi have besked herom inden udfærdigelse af overdragelsesaftalen.
Cobblestone opkræver i forbindelse hermed også købesummen fra køber, som skal indbetales 14 dage før overdragelse. 

7. Overdragelse af andelen

Når overdragelsesaftalen er underskrevet af alle parter og købesummen er indbetalt kan lejligheden overdrages til køber. Bemærk dog, hvis lejligheden overdrages før den aftalte overdragelsesdag, vil købers 14 dages indsigelsesret fortsat først løbe fra den officielle overdragelsesdag.  Cobblestone bestiller varme og evt. vand aflæsning, men øvrige målere skal parterne selv aflæse på overdragelsesdagen og melde ind til forsyningsselskaberne. Den praktiske nøgleoverdragelse aftales alene mellem køber og sælger. 

8. Afregning af salg

Sælger afregnes som udgangspunkt 15-21 dage efter overdragelse, forudsat at sælger har sørget for at udfylde formular "FH03 Afregning af salg", som sælger får tilsendt i forbindelse med udsendelse overdragelsesaftalen. Er der pant eller udlæg i lejligheden er det ligeledes en forudsætning at sælger har indhentet panthavers/udlægshavers udfyldelse af formularen. Køber har som nævnt ovenfor 14 dage fra overdragelse til at gøre indsigelse overfor fejl og mangler til Cobblestone. Har køber benyttet sig af denne indsigelsesret og har opgivet et anslået beløb til udbedring, tilbageholder Cobblestone dette beløb indtil der mellem køber og sælger er enighed om, hvordan mangelsagen skal afgøres.
Er der ikke opstartet en mangelsag, afsluttes handlen her.

9. Afslutning af mangelsag og handlen generelt

Cobblestone går ikke ind i sagen om hvem der i en mangelsag har ret eller hvordan den skal afgøres. Dette er alene op til sælger og køber at finde ud af. 
Når der er truffet afgørelse af mangelsagen vil Cobblestone afregne det tilbageholdte beløb efter anvisning fra køber og sælger. Herefter afsluttes handlen. 

Formularer vedr. salg af andelsbolig:

Tryk på nedenstående formularer for at udfylde.

 

"Begæring om salg af andelsbolig". : Bruges af en andelshaver som ønsker at opsige og sælge sin andelsbolig. Med formularen igangsætter andelshaveren salgsprocessen og bestyrelsen orienteres. Skal altid udfyldes af den sælgende andelshaver

 

"FV01 Sælgers forbedringsliste":  Dette skema downloades og udfyldes af sælger når der er udført forbedringer, som dokumenteres ved fremlæggelse af bilag/kvitteringer og/eller sælger vil indestå for eget arbejde. Det udfyldte skema samt evt. bilag skal være vurderingsmanden i hænde, før der aftales en tid til besigtigelse. 

 

"FH02 Begæring om overdragelsesaftale": Udfyldes af sælger, såfremt der mellem køber og sælger, er indgået aftale om køb af andelsbolig i en forening uden venteliste. 

 

"FH03 Afregningsinstruktion"Bruges til at informere administrator om hvordan købesummen skal afregnes, når der er pant eller garanti i andelsboligen. Det er sælgers opgave at udfylde og indsende formularen. Skal underskrives af sælger og panthaver/långiver (typisk sælgers bank). Formularen sendes til sælger på e-mail når overdragelsesaftalen er udarbejdet. 

 

"FH05 Sælgers mangelafhjælpning": Dette skema downloades og udfyldes af sælger til at oplyse administrator om hvilke af de mangler der er identificeret i vurderingsrapporten der udbedres inden overtagelsen og dermed ikke skal modregnes i købsprisen

Prisliste, handler

Nedenfor følger en liste af de udgifter, der kan være i forbindelse med salg. Nogle udgifter, som f.eks. berigtigelse af handel og lovpligtige nøgletalsskemaer er som følge af lovpligtige eller vedtægtsbestemte arbejder, hvorfor de ikke kan aftales nedsat eller udeladt. Andre udgifter følger af forudgående aftale med sælger.

 

Overdragelse af andel, grundhonorarer 
Overdragelse u. afregning  (deloverdragelsesaftale)5.500,-
Berigtigelse af handel, uanset salgspris 11.500,-
Overdragelsesaftale tillægspris ved sammenlægning5.750,-
Afregning til sælger, panthaver, udlægshaver mv. (pr. stk)    1.300,-
Lovpligtigt nøgletalsskema 1 & 2 (betales af sælger)3.500,-
Ændringer i overdragelsesaftale (dato, navne, pris, mv) 2,500,-
Udarbejdelse af ny overdragelsesaftale eller annulleret salg5.750,-
Deponeringsgebyr ved manglende udbedring af ulovlige installationer3.500,-
TvangssalgMedgået tid
Udarbejdelse af mæglerskema5.900,-
Ekspresudarbejdelse af mæglerbesvarelse (indenfor 2 dage)2.000,-
Mæglerbetjening ved andelshandel
 
2.500,-
Ekspresudarbejdelse og ekspedition af overdragelsesaftale4.000,-

 

Acontoafregning af salgsprovenu før alm. frist
 

 

2.600,-
Udarbejdelse af salgsopstilling og udsendelse til venteliste (ex porto) 1.600,-