Hvad er dækket og hvordan forholder man sig?

Når ekstraordinære begivenheder rammer, er det vigtigt at kende spillereglerne.

Vi har med vores forsikringsmægler Willis Towers Watson  (WTW) gennemgået reglerne for erstatning efter naturskadeloven.

Informationen er vejledende og endelig dækning i en konkret sag afgøres af loven og de berørte forsikringsselskaber.

Hvor i Danmark er der tale om ”stormflod” den 20. og 21. oktober 2023?

Området reguleres af loven ”Bekendtgørelse af lov om visse naturskader” (senest revideret i 2022). Loven omfatter stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt tørke. Ved stormflod forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 20. år.

 Afgørelse af, om der i lovens forstand har været stormflod i et område på et givet tidspunkt, træffes af Naturskaderådet efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet.

 Naturskaderådet har den 21. oktober 2023 truffet sådan afgørelse. 

De med rødt anførte områder er omfattet:

Er kortet utydeligt kan du se hele kortet i fuldt format her

Hvordan dækkes der?

For stormflodsberørte områder yder stormflods- og oversvømmelsesordningen (”ordningen”) erstatning for direkte tab, men ikke indirekte tab (altså ingen dækning for bl.a. driftstab, huslejetab, advokat, renter etc.).

Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod (eller af oversvømmelse fra vandløb og søer) på fast ejendom og løsøre i Danmark, som er dækket af en afgiftspligtig forsikring mod brand.

Det er således en grundlæggende forudsætning, at man har tegnet forsikring mod brandskade – alternativt vil man jf. loven ikke være omfattet af ordningen.

 Udbetalinger fra ordningen sker med fradrag af selvrisiko på 14% af skaden og minimum 14.000. Alt opgøres ekskl. moms.

 Ordningen gælder for bygninger i drift, men også for evt. skade på ufærdige entrepriser.

Hvad med egne forsikringer?

Hvis foreningen har tegnet bygnings- og/eller løsøreforsikring, der indeholder særlige dækningsudvidelser for stormflod, fungerer denne egen, private forsikring altid som primær dækning.

Erstatning fra ordningen vil altid være subsidiær hertil. Sådanne udvidelser ses kun sjældent.

Hvordan skal man forholde sig, hvis man har en stormflodsskade?

Loven definerer følgende arbejdsgang;

1) En skade forårsaget af stormflod skal jf. loven anmeldes til forsikringsselskabet, hvor man er brandforsikret og senest 2 måneder efter skadens indtræden.

Anmeldelsen skal dog ske digitalt via Naturskaderådets hjemmeside (Stormbasen). Dette Link kan anvendes: https://www.stormbasen.dk/SBWeb/

BEMÆRK at det KUN er direkte skader på fast ejendom og løsøre, som er forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, som er omfattet. Der kan være få andre ting, som også er omfattet, men dette skal afgøres af naturskaderådet og selskabernes taksatorer. Indirekte skader er ikke omfattet.

2) Forsikringsselskabet foretager taksation efter maksimalt 22 arbejdsdage (efter taksator har det fornødne grundlag). Taksatorrapporten sendes til forsikringstageren, som indtil 14 dage efter modtagelsen kan afgive bemærkninger til forsikringsselskabet.

3) Forsikringsselskabet skal træffe afgørelse senest 22 arbejdsdage efter, at alle de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af den endelige taksatorrapport foreligger.

Hvis der kommer en afvisning på en større sag og bruger foreningen WTW som forsikringsmægler, kan man sende afvisningen til Claims Practice teamet  (Cobblestone.Skade@willistowerswatson.com), der herefter vil se på om de kan gøre noget/hjælpe med eventuelt omstødning af afvisningen.

Forsikringsselskabet anviser dernæst erstatningen til udbetaling via den såkaldte ”stormflods-,oversvømmelses- og tørkepulje”.

Note: Hvis de samlede skader overstiger puljens opsparede midler, findes der en yderligere, bagvedliggende statsgaranti på 200 mio. kr.

Yderligere datakilder findes nedenfor. 

Se loven her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1184

Læs om Naturskaderådets aktuelle afgørelse her:

https://www.naturskaderaadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/20231021-naturskaderaadether-var-der-stormflod-den-20-21-oktober-2023/

Læs den detaljerede dækningsvejledning her: https://www.naturskaderaadet.dk/media/lz0hsyso/nyd%C3%A6kningsvejledning.pdf