Ifølge den seneste lovændring om Radio og Fjernsynsvirksomhed skal alle foreninger fremover give deres beboere mulighed for at fravælge deres tv pakke. Der lægges om til at man skal foretage betydelig investeringer i omlægning af gamle TV-anlæg. Vi ser på reglerne og alternativerne.

Mange tror at de nye regler om fravalg af tv pakke gælder for alle fra 1. januar 2017. Dette er ikke helt korrekt, da der er nogle enkelte undtagelser, samtidig med at bagkanten er 31. december 2017, hvor ens fællesantenneanlæg/programfordelingsanlæg (anlæg) skal være ombygget til at kunne håndtere pakkevalg. Dvs. at hvis man har et sløjfeanlæg skal dette være ombygget til et stikledningsanlæg.

For eksisterende aftaler indgået før 1. juli 2016 gælder, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 2, at foreningernes forpligtelse til at fritage husstandene først får virkning fra det tidligste af de følgende tidspunkter:  

  1. Det tidspunkt hvor aftalen udløber, eller
  2. Fra udgangen af en periode, der svarer til aftalens opsigelsesvarsel, regnet fra den 1. oktober 2016 eller det senere tidspunkt, hvor eksisterende aftale tidligst kan opsiges fra.


Det vil sige, at hvis der inden 1. juli 2016 er indgået en aftale om fælles programforsyning mellem YouSee og foreningen, så træder foreningens forpligtelse til at fritage husstandene først i kraft enten fra aftalens udløb eller ved udgangen af en periode, der svarer til aftalens opsigelsesvarsel regnet fra 1. oktober 2016, således at det er det tidligste af disse tidspunkter, der finder anvendelse.  

Det følger heraf, at hvis aftalen ikke udløber men indeholder et opsigelsesvarsel, så regnes forpligtelsen først fra udgangen af en periode svarende til opsigelsesvarslet regnet fra den 1. oktober 2016.  

Foreningen har ikke nogen pligt til at fritage husstanden fra den fælles TV-forsyning, før opsigelsesvarslet udløber.

Hvis aftalen omfatter en uopsigelighedsperiode, får foreningens forpligtelse efter loven først virkning fra det senere tidspunkt, hvor aftalen tidligst kan opsiges (det vil sige efter udløbet af uopsigelighedsperiode + evt. yderligere opsigelsesvarsel).  

For anlæg, hvor det teknisk ikke er muligt at frakoble enkelte husstande, finder bekendtgørelsen først anvendelse den 1. januar 2018.  

Ved ombygning til stikledningsanlæg vil anlægsomkostningen iflg. YouSee typisk ligge på mellem kr. 3.500 - 4.500 pr. husstand inkl. moms. Prisen er uden gravning, skabe i terræn mv. og vil højst sandsynligt indeholde en bindingsperiode. Det skal man være opmærksom på.

Der er imidlertid ingen lov, der direkte kræver at foreningen leverer TV til foreningens medlemmer og der er da også alternative løsninger til ovenstående.

Ønsker foreningen at YouSee skal ombygge antenneanlægget så det lever op til lovkravet, bør man tilse at foreningen selv ejer netværket og dermed ikke er bundet til lange kontrakter med YouSee. Konsekvensen ved at binde sig til YouSee i en længere årrække er, at de til enhver tid kan skrue på priserne, uden at foreningen kan gøre indsigelse. Dels fordi der er indgået aftale om en bindingsperiode, delt fordi at der ikke er noget alternativ, idet YouSee ejer anlægget.

Foreningens kan også overveje et alternativ til stikledningsanlægget, nemlig digitalt jordbaseret tv også kaldet DVB-T. Dette tillader foreningens beboere at modtage gratiskanaler fra DR og Sverige kvit og frit, mens dem der ønsker det, kan vælge at købe BoxerTV el.lign., hvis de ønsker betalingskanaler. Denne løsning koster det samme; 3.000-4.000 kr. pr. lejlighed, men giver ingen binding og mulighed for at modtage gratis tv.

Det sidste og mere vidtgående alternativ er at nedlægge antenneanlægget, lade beboerne streame alt tv via internettet og dermed vælge at satse på godt internet. 
     Det er kendt fakta at flere og flere bruger internettet som alternativ til det traditionelle tv. En undersøgelse foretaget af Wilke Markedsanalyse A/S, publiceret i Berlinske Tidende d. 2. juni 2017 viser at andelen af danskere, der udelukkende ser traditionelt tv er faldet fra 42 % til 16 %, mens andelen der udelukkende ser tv via internettet er steget fra 6 % til 11 %. Tendensen går klart i retning af at internettets mange streamingmuligheder vinder indpas og dette skyldes primært følgende: 

  1. Den eksplosive stigning i streamingtjenester (Netflix, HBO, DR.dk, TV2Play, Viaplay mfl.)
  2. En ændret adfærd. Vi vil selv bestemme hvornår og hvad vi ser,
  3. Kvaliteten af tv over internettet er blevet markant bedre og brugervenligheden meget højere.
  4. Det er muligt at købe fulde tv-pakker, stor som lille, som streaming fra fx TeliaTV. Det forventes at alle de øvrige tv-udbydere vil komme med tilsvarende tv-produkter i løbet af 2018.

Særligt på denne baggrund vil vi opfordre til at vores kunder er meget påpasselige med de kommende år at gøre store investeringer i at omlægge traditionelle TV-løsninger. Vi opfordrer til at man ser på de mere fleksible om individuelle alternativer med solid Internet og  fælles DVB-T distribution. Det tror vi er lang mere fremtidssikret.  

Læs evt. vores tidligere artikel om samme emne.