"Lovforslaget er, af folketinget selv, omtalt som forslag vedr. frit valg af tv-distributør og det har givet mange anledning til at tro, at beboere nu frit kan vælge distributør og tv-pakke, men det er umiddelbart ikke korrekt."

Folketinget har d. 31. maj d.å. vedtaget ændring til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, som hidtil har bundet rigtig mange husstande til en kollektiv aftale om tv-distribution, herunder til valg af tv-pakke.

Loven, som er trådt i kraft pr. 1. juli 2016 gør det muligt for lejere, ejere og andelshavere at blive fritaget for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i et givent anlæg. Loven pålægger nemlig ejere af fællesantenneanlæg samt ejere af ejendomme, ejerforeninger og andelsboligforeninger at sikre, at medlemmer kan fritages, hvis de anmoder herom.

Fritagelsen gælder, foruden betaling til programforsyningen, også betaling til etablering, forbedring og drift at anlægget. Således gælder det også at beboere der fritages for fremtidig betaling dog ikke kan fritages for betaling til afdrag af eksisterende anlæg, som endnu ikke er betalt ud.

Frit fravalg

Lovforslaget er, af folketinget selv, omtalt som forslag vedr. frit valg af tv-distributør og det har givet mange anledning til at tro, at beboere nu frit kan vælge distributør og tv-pakke, men det er umiddelbart ikke korrekt.

Kulturminister Bertel Haarder har præciseret at lovændringen alene har til formål at skabe bedre mulighed for borgerne for at kunne vælge en hidtil tvungen programforsyning fra. Ændringen indeholder således ikke regulering af spørgsmålet om frit valg af tv-distributør eller tv-kanaler, men alene en mulighed for at sige nej tak til modtagelse og betaling af den tv-pakke der er valgt.

Reglernes ikrafttræden

Ovenstående lovændring gælder for alle aftaler, indgået fra d. 1. juli 2016.
For aftaler indgået før d. 1. juli 2016 gælder at ændringerne først kan få virkning fra den tidligste af følgende tidspunkter:

  1. Aftalens udløb
  2. Efter d. 1. oktober 2016 eller det senere tidspunkt, hvor aftalen tidligst kan opsiges fra.

Udløber distributøraftalen inden d. 1. oktober 2016 vil ændring af loven således få virkning fra den pågældende aftales udløb. Indeholder aftalen ikke en udløbsdato vil den enkelte beboer kunne anmode om fritagelse fra d. 1. oktober 2016 eller fra et senere tidspunkt, hvor en eventuel bindingsperiode ophører.

For ejendomme/foreninger med sløjfeanlæg

Der er en del ældre fællesantenneanlæg, teknisk konstrueret som sløjfeanlæg, hvor det som udgangspunkt ikke er muligt at frakoble enkelte husstande. Det skyldes, at det – modsat de nyere stikledningsanlæg – er én og samme ledning, der fremfører tv til alle boligerne i ejendommen. For ejendomme/foreninger med et sådan anlæg, finder loven først anvendelse den 1. januar 2018. Disse foreninger har således indtil da, til at opgradere deres antenneanlæg, således alle beboere frit kan vælge om de vil modtage og betale for tv-kanaler eller ej.

Det anbefales at man kontakter sin tv-udbyder for at høre, hvordan lovændringen konkret får konsekvenser for og hvornår ændringen træder i kraft for den pågældende ejendom.  

Artikelkilde: http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L138/index.htm