Efter sommerens voldsomme skybrud er utallige ejendomme, specielt i Københavnsområdet, blevet hårdt ramt af opstået kloakvand i ellers relativt tørre kældre. 

Da kælderlokaler ofte bruges til erhverv eller opbevaringsrum, har følgeskaderne været massive. Indbo som har været i kontakt med sort vand (fækalier) bør destrueres eller desinficeres.

Mange forsikringsselskaber dækker ikke længere eksempelvis gipsvægge og trægulve i kælderlokaler, da alt tyder på, at disse regnskyl også kan forventes i fremtiden. Ifølge vejrforskere fra DMI kan det forventes, at nedbøren vil stige i takt med temperaturstigninger. Det er derfor vigtigt nu at få lavet en handlingsplan, som beskriver de muligheder der ligger for at fremtidssikre ejendommene mod indtrængning af kloakvand og vand fra overfladen. Det værste der kan gøres, er ikke at gøre noget. Mange ejendomme er i skrivende stund i gang ved at sikre deres ejendom, hvorfor man som ikke sikret nabo ender med at blive det svage led i kæden og dermed få endnu mere vand end tidligere oplevet.

Hvad sker der under de store regnskyl? Det københavnske kloaknet er ikke dimensioneret til at kunne aftage nedbør i så store mængder som vi har oplevet specielt i 2011. Når kloakledninger er fyldt op og dermed ikke kan aftage mere, så prøver vandet at finde sin egen løsning på problemet ved at bryde igennem de steder hvor der er fri passage, eksempelvis gennem kælderafløb eller toiletter uden højvandslukke. Resultatet heraf ses nu overalt i kældre og lavt placerede bygninger.

Som noget nyt så vi ved det sidste store regnskyl flere steder at vandet fossede ind i kældrene fra overfladen via trappenedgange, lysskakter og ventilationshuller og det var derfor ikke kun kloaknettet som var skyld i de store vandskader.

Spørgsmålet er naturligvis hvilke muligheder man har for at undgå en tilsvarende situation en anden gang. Særligt da det ikke kan forventes at forsikringen vil dække tilsvarende en gang til.

Der findes generelt 3 muligheder for at løse problemet: højvandslukke, tilbageløbsstop og pumpestation. Det er ofte individuelt fra ejendom til ejendom hvilken løsning der er mest fordelagtig, både økonomisk og effektmæssigt. Værst ser det ud for ejendomme med toilet i kælderen, for her er en højvandslukke ofte ikke nok. Derudover er der ekstra lovmæssige krav til højvandslukke beregnet til toiletter, som gør prisen noget højere (25-30.000 kr. ekskl. moms/stk.) end en konventionel højvandslukke på et gulvafløb. Denne vil typisk koste omkring 9.500 kr. ekskl. moms per stk. Den billigste løsning er at sløjfe eventuelle toiletter og få monteret et højvandslukke på selve kloakrøret, som samler vandet fra alle kælderens gulvafløb. Sådan en løsning koster mellem 20.000 og 40.000 kroner ekskl. moms afhængigt af adgangsforhold.

Ønskes det at bibeholde toilettet, kan der også installeres et tilbageløbsstop, som sidder i skelbrønden ude ved vejen. Når vandet stiger for højt i det offentlige kloaknet, gør tilbageløbstoppet, at ejendommen kobles helt af kloaknettet. På den måde kan der så hverken komme noget ind eller ud. Ligesom på højvandslukke til toiletter vil en alarm gå, når tilbageløbstoppet sætter ind. Så ved du at du ikke skal gå på toilettet eller i bad. Et tilbageløbsstop koster mellem 15-25.000 kroner ekskl. moms.

En tredje løsning, kan være at installere en pumpestation eller en pumpebrønd, som den også kaldes. Prisen herfor ligger omkring 60.000 ekskl. moms, men har man mange gulvafløb og et toilet man vil bibeholde, så kan denne løsning vise sig at blive den billigste. Pumpestationen kobler dig helt fra kloaknettet og pumper spildevandet ud til den offentlige kloak.

Omkring lysskakter, kældernedgange og ventilationshuller kan det være nødvendigt at lave tiltag til at sikre disse bedre. Det kan være ved udskiftning af gamle og nedslidte døre og vinduer samt at sikre at de altid er lukkede. Ventilationshuller der ligger umiddelbart i gadeniveau kan lukkes, blot man sørger for alternativ udluftning af kælderen.

Løsningerne er mange og det kan være svært at overskue hvilken løsning der er bedst for den enkelte ejendom. Det kan derfor anbefales at få en uafhængig rådgiver til at foretage en gennemgang af mulighederne før man bestiller en VVS installatør til et stykke arbejde som måske har meget begrænset effekt.

Generelle anbefalinger i kældre: Alt bør placeres på reoler eller lignende i minimum 10 cm højde. Der bør ikke forefindes depotrum konstrueret i organisk materiale (gips, træ, mv.), da dette har svært ved at udtørre ved fremtidige oversvømmelser og kan derfor medvirke til skimmelvækst.

-

Konkret tiltag: Administrationshuset har etableret en rammeaftale med ARI Byggerådgivning om bistand til vores ejendomme vedr. sikring mod fremtidige oversvømmelser. Aftalen omfatter en fast lav pris på en afklarende gennemgang af jeres kælder. Prisen for en gennemgang af en kælder i Københavnsområdet er 1.500 kr. ekskl. moms hvis det ikke vurderes at der kan gøres yderligere tiltag og ikke er behov for et notat. Er der flere løsningsforslag og dermed behov for et ingeniørnotat, kan prisen forventes at blive 3.500 kr ekskl. moms.