Det danske vejr er under forandring. Kraftig regn og skybrud, der gentagne gange forårsager oversvømmelser, hvor regnvand blandes med kloakvand og ikke mindst hvor lavtliggende områder og kældre oversvømmes. Forsikringsselskaberne har i mange tilfælde indført selvrisiko på skybrudsskader. Det er i alles interesse at tænke fremad og være med til at løfte ansvaret for at sikre vores bygninger.

Ved at anvende LAR, er det muligt at afkoble regnvandsafledning fra kloaknettet, helt eller delvist, således at nettet ikke bliver unødigt belastet, og hvor vi samtidig skelner mellem forurenet vand til rensning fra den almindelige husholdning og regnvandet.

Teknisk er der mange muligheder at vælge mellem: forsinkelse, opmagasinering og kombinationer af disse til nedsivning af regnvand.

Der er flere incitamenter til at etablere LAR:

  • Afværger oversvømmelser
  • Besparelser på udvidelse af kloaknettet
  • Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
  • Kan integreres i lokale miljøer i form af grønne tage, gårdmiljøer, bede og P-pladser

Grønne tage

Grønne tage absorberer vand i vækstmediet (jorden) og vandet fordamper via planterne. Grønne tagløsninger anvendes til tage, taghaver og tagterrasser og løsningerne kan designes til at indgå i både ekstensive og intensive løsninger.

Grønne tage forbedrer mikro- og makroklimaet, luftfugtigheden reguleres, og planterne renser luften for støv og partikler. Grønne tage er små økosystemer, som også bidrager æstetisk til bygningerne, og det er muligt at integrere grønne tage i stort set alle tænkelige bygninger og arkitektoniske udfordringer.

Økonomiske fordele

Grønne tage øger bygningernes værdi uden at øge bygningernes størrelse. Desuden bidrager de grønne tage med ekstra isolering. Grønne tage halverer varmetabet udadtil i sammenligning med et almindeligt tegltag. Derudover vil det i de varme perioder også være med til at holde varmen ude, og dermed spare strøm til nedkøling.

De grønne tage har også andre økonomiske incitamenter, der er bl.a. mulighed for refusion af tilslutningsbidrag til kloakken. Derudover er støjdæmpning endnu end bonus de grønne tage er med til at tilføre din bygning. Der er flere decibel at hente, både indenfor og udenfor.

Miljømæssige fordele

Hele ideen med de grønne tage er ikke kun at spare penge og ressourcer for samfundet og den enkelte bygningsejer. Der er naturligvis hele det miljømæssige aspekt. De grønne tage er økosystemer, der giver mulighed for levesteder for både flora og fauna inde midt i byen. Både insekter, planter og fuglevildt har stor glæde af de grønne oaser i vores byer.

Grønne tage kan tilbageholde op til 70 % af den årlige nedbør. Dvs. at vi sparer vores afledningssystemer for mange tusinde m2 vand. I stedet bliver vandet en del af det lokale kredsløb, og er med til at udligner temperatursvingninger og bidrager til højere luftfugtighed.

Floraen er med til at binde støv og skadelige stoffer fra luften, og dermed være med til at give et bedre miljø. Stofferne bindes i vækstmediet og tages dermed ud af kredsløb. Derudover vil den øgede vegetation også udnytte solenergien fuldt ud gennem fotosyntesen, hvor den optager CO2 og frigiver ilt til mikromiljøet.

Forsinkelsesbassiner

Forsinkelsesbassiner har mange af de samme fordele som grønne tage, men det er ofte nemmere at finde plads til forsinkelsesbassiner. Derudover kan forsinkelsesbassiner opstuve mere vand på samme areal. Forsinkelsesbassiner giver mange muligheder for at kombinere bede med faskineløsninger, og dermed opnå det individuelle udtryk, der passer til arkitekturen.

Græsarmering

En vigtig del af LAR er at omskabe P-pladser og andre befæstede arealer til områder med nedsivning af regnvand. En konstruktion af drænende underlag kombineret med græsarmering, giver en optimal løsning for både miljø og brugervenlighed. Denne løsning kan nedsive store mængder vand og kan integreres i spændende gårdmiljøer.

Nedsivning/faskiner

Faskiner er hulrum i jorden, der er fyldt med et porøst materiale, som dermed virker som et depot for vandet, inden det fortsætter sin nedsivning. LAR ved brug af faskiner sikrer nedsivning og grundvandsdannelse. For at benytte en faskineløsning til LAR skal det sikres at jordbunden tillader nedsivning, og at der ikke mobiliseres forurening til grundvandet. Derfor er det nødvendigt at foretage en infiltrations og en miljøundersøgelse forud for en dimensionering af faskineanlægget. Faskiner kan kombineres med andre infiltrationsløsninger.

Anbefaling

Som det kan læses af ovenstående, er der mange alternativer for at være med til at miljøsikre sine bygninger. Der er mange incitamenter indbygget i mulighederne udover den umiddelbare miljøgevinst. Det er derfor vigtigt at modtage rådgivning for at fastslå hvilke løsninger, der netop er velegnet til de lokale forhold og til bygningens behov og struktur.

Ved spørgsmål vedrørende LAR og miljø kontakt Søren Hansen hos ARI via email eller tlf.nr.: 2085 6292.