Ved Danmarks tiltrædelse af Romtraktaten blev det nødvendigt at foretage visse justeringer i reglerne om udlændinges erhvervelse af fast ejendom for at opfylde kravene om fri bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydere i traktaten, idet disse regler klart må siges at lægge hindringer i vejen for den fri bevægelighed.

Det er derfor ikke nødvendigt for borgere og selskaber fra de øvrige EU-lande at søge om tilladelse fra justitsministeriet, såfremt de ønsker at erhverve fast ejendom, der skal anvendes som bopæl eller forretningssted. Reglerne omfatter alle de tilfælde, hvor Danmark har traktatmæssige forpligtelser.

Reglerne omfatter derfor ikke kun EU-borgere, men også EØS-borgere. Reglerne gælder de tilfælde, hvor de pågældende borgere opholder sig her for at arbejde eller for at yde tjenesteydelser, eller for selskabers vedkommende, når selskabet vil oprette filial eller agentur i Danmark.

Ved den seneste ændring i reglerne i 1995 har studenter, pensionister og andre ikke-erhvervsdrivende, som lovligt opholder sig her i landet, også fået mulighed for at erhverve fast ejendom uden justitsministeriets tilladelse, såfremt de har en EU-opholdstilladelse.

Reglerne giver ikke EU-borgere tilladelse til at erhverve anden fast ejendom, dvs. fast ejendom, der ikke skal benyttes som helårsbolig eller til udøvelse af erhverv. EU-borgere, der opholder sig her for at arbejde, kan derfor ikke uden tilladelse erhverve fritidsejendomme eller investeringsejendomme.