Ejendomsadministration er belagt med moms med virkning fra 2011. 

Tidligere var ejendomsadministration fritaget for moms, og selvom administrationen som sådan bliver dyrere, må det dog også forventes, at momspligten vil skabe grundlag for udvikling af nye administrationsydelser, idet det generelt har været et problem, at selve ejendomsadministrationen var momsfritaget, mens alle accessoriske ydelser var momsbelagte.

Det betød, at det traditionelt har været ufordelagtigt for ejendomsadministratorer, at overdrage opgaver til andre, der skulle levere momsbelagte ydelser, når administrator selv kunne producere samme ydelse momsfrit. Momsfritagelsen begrænsede på den måde sektorens udviklingsmuligheder, og der må således forventes at ligge nogle uudnyttede rationaliseringsmuligheder, når sektoren får vænnet sig til momspligten.

For ejerforeninger og andelsboligforeninger har momspligten dog den meget uheldige effekt, at prisen på ejendomsadministration stiger med 25 % med virkning fra 2011.

Der har været en del spekulation i muligheden for at forudfakturere administrationshonorar for en længere periode for at undgå momsbetaling, og vi ved, at nogle administrationer har tilbudt forudfakturering i op til 3 år.

Denne spekulation må imidlertid forventes ikke at blive til meget, idet Skatteministeriet allerede d. 6. oktober 2010 har fremsat et lovforslag (L23), som skal hindre en sådan forudfakturering. Der foreslås indføjet følgende i momslovens 3, stk. 5:

»Stk. 5. I tilfælde, hvor aftaler om levering af den løbende administration af fast ejendom, omfattet af afgiftspligten efter ændringen af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, omfatter perioder før og efter den 1. januar 2011, skal der uanset bestemmelsen i momslovens § 23, stk. 2, betales afgift af de leveringer, som vedrører perioden efter den 1. januar 2011.«

Forslaget forventes vedtaget i december 2010.

Udlejning af fast ejendom er stadig momsfritaget, og foreninger, der udlejer boliger og erhvervslokaler behøver således ikke at blive momsregistreret. (Der gælder dog undtagelser for udlejning af p-pladser og gavlreklamer.)

Der er dog mulighed for frivillig momsregistrering af udlejning af erhvervslokaler, og det kan være en fordel for visse foreninger at udnytte denne mulighed, idet foreninger med store momspligtige udgifter til f.eks. vedligeholdelsesarbejder vil kunne løfte den del af momsen af, som vedrører den momspligtige udlejning. På den måde undgår man en dobbelt beskatning, ved at lejeren betaler moms af de varer eller tjenesteydelser, som lejeren leverer, men der ikke er mulighed for at løfte moms af lokaleomkostningerne.

Foreninger med store erhvervslejeindtægter bør derfor overveje at lade sig momsregistrere, idet foreningen derved vil kunne løfte dele af sine momsudgifter af.

For nærmere oplysninger, så også Momsvejledningen D.11.8.1.