Nyt lovforslag vedtaget om forlængelse af valuarvurderinger og nettoprisregulering af offentlige ejendomsvurderinger

Vi udsender løbende nyhedsbreve til bestyrelserne i vores andelsboligforeninger og i vores seneste udgave fortalte vi omkring et lovforslag der åbner op for muligheden om at udvide anvendelsen af valuarvurderinger fra 18 til 42 måneder samt at pristalsregulere den seneste offentlige vurdering. Se den tidligere nyhed via dette link

I denne sammenhæng kan vi nu oplyse, at Folketinget den 4. april 2024 har vedtaget en ny lov om værdiansættelse af andelsboligforeninger, som medfører en markant udvidelse af gyldighedsperioden for valuarvurderinger fra de tidligere 18 måneder til nu 42 måneder.
 
Samtidig er det vedtaget, at de offentlige vurderinger må pristalsreguleres, således, at  de andelsboligforeninger, der bruger den gratis offentlige vurdering kan fortsætte med det, men nu får mulighed for at fremskrive vurderingen med nettoprisindekset. På den måde kan værdien bedre følge med i forhold til inflation og stigende priser i samfundet.
 
Dette betyder, at de foreninger som har en årlig udgift til valuarvurdering, nu må forventes at få færre udgifter, da man kan have samme vurdering i flere år. Udfordringen bliver at man over flere år kan begynde at have en ældre og ikke markedsaktuel vurdering. Dertil bliver det spændende at se om prisen på valuarvurderinger bliver højere nu de ikke skal laves lige så ofte.

Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at forlængelse af gyldighedsperioden for valuarvurderinger til 42 måneder alene vedrører valuarvurderinger til brug for beregning af andelsværdien efter andelsboliglovens regler og vil således ikke få betydning for brugen af en valuarvurdering ved en andelsboligforenings aflæggelse af årsregnskab/årsrapport efter årsregnskabslovens regler.

Det er herefter fortsat relevant at overveje at skifte værdiansættelsesprincip ved regnskabsaflæggelsen fra dagsværdi til kostpris, da der ellers skal laves et dagsværdinotat af en valuar der bekræfter ejendommens værdi til regnskabet og opgørelsen i balancen. Det betyder også en markant lavere udgift til valuaren, da et dagsværdinotat koster mindre end en fuld valuarvurdering.

Hvis foreningen indhenter en ny valuarvurdering indenfor den forlængede gyldighedsperiode, der viser et væsentligt fald i handelsværdien, vil prisen for en andel således efter omstændighederne skulle nedsættes iht. andelsboliglovens § 5. Viser dagsværdinotatet et fald, må denne antages ikke at kunne bruges til andelskroneberegningen, da den heller ikke må benyttes ved en stigning. Dagsværdinotatet er alene til brug i balancen og ved opgørelse af den årlige dagsværdi af ejendommen.

Løsningen er ikke optimal og vi håber på der senere vil ske en konsekvenstilretning af regnskabsloven, så der ikke behøves et dagsværdinotat for de foreninger som benytter dagsværdien i regnskabsaflæggelsen. 

De få foreninger som stadigvæk læner sig op af de ældre offentlige vurderinger (fra 2012) til beregning af andelskronen, kan nu fremskrive den tidligere vurdering med lidt over 20% da dette er niveauet for indekseringen siden 2012. Har man brugt den ældre offentlige vurdering til en fastfrysning af foreningens vurdering og dermed andelskroneberegning, skal man være opmærksom på at en indeksering af vurdering vil medføre en udtræden af fastfrysningen.

Lovforslaget træder i kraft 15. april 2024.

Har du spørgsmål til hvad det konkret betyder for jeres forening, er du velkommen til at tage kontakt til os i Cobblestone.