Det er normalt, at man har en skriftlig administrationsaftale med sin administrator, og at administrationsaftalen indeholder et opsigelsesvarsel.

Når aftalen skal opsiges, er det vigtigt at have formalia i orden og sikre sig at der står en ny administrator klar til at overtage, og den ny administrator vil typisk rådgive i forbindelse med opsigelsen af den gamle administrator.

Nogle administratorer prøver dog at besværliggøre administratorskifte ved at indsætte forskellige bestemmelser i vedtægterne om opsigelsesvarsel.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at bestemmelserne i Dørsalgsloven vedr. ejendomsadministration mm. Iflg. lov nr. 451 af 9. juni 2004 (Lov om visse forbrugeraftaler eller dørsalgsloven) kan brugere når der er gået 9 måneder fra aftalens indgåelse altid opsige aftalen med tre måneders varsel til udgangen af en måned.

Bestemmelsen er indeholdt i kapitel 7, der lyder således:

Kapitel 7

Ret til opsigelse af aftaler om løbende tjenesteydelser m.v.

§ 25.

Ved aftaler om en løbende forpligtelse for den erhvervsdrivende til mod vederlag at foretage tilsyn eller vedligeholdelse af fast ejendom eller løsøre, at udføre vagt- eller redningstjeneste, at give undervisning, at udføre bogførings-, regnskabs- eller revisionsvirksomhed, at yde legemspleje eller at yde andre lignende tjenester kan forbrugeren, når der er gået 9 måneder efter aftalens indgåelse, opsige aftalen med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

Stk. 2. Med samme varsel kan forbrugeren, når der er forløbet 3 måneder efter aftalens indgåelse, opsige en aftale om tegning af abonnement på aviser, ugeblade og tidsskrifter og om løbende bogudgivelser af ikke forud fastlagt omfang. Det samme gælder ved aftale om køb af et bogværk, ifølge hvilken de enkelte bind skal leveres efterhånden, såfremt aftalen er indgået eller forbrugeren har fremsat tilbud uden for fast forretningssted som nævnt i § 2, stk. 2, nr. 2.

Stk. 3. En aftale omfattet af stk. 1 og 2, der er indgået ved anvendelse af en standardformular, skal indeholde en bestemmelse, som tydeligt angiver, med hvilket varsel og i givet fald fra hvilket tidspunkt aftalen kan opsiges af forbrugeren. Bestemmelsen må ikke være uforenelig med forbrugerens ret til opsigelse efter stk. 1 og 2.

§ 26.

Har forbrugeren på tidspunktet for opsigelsen betalt for en periode, som ligger efter tidspunktet for aftalens ophør ifølge opsigelsen, skal vederlaget for denne periode straks tilbagebetales.

Det følger således heraf, at det er ulovligt at indsætte bestemmelser om længere opsigelsesvarsel.