Iflg. ejerlejlighedslovens § 5, stk. 5 skal ejeren give adgang til sin lejlighed, når dette er nødvendigt af hensyn til eftersyn og reparationer.

Dette gælder også hvis det er nødvendigt at komme igennem ejerlejligheden ind til et fællesareal, jf. en landsretsdom, UfR.2004.2198 Ø, hvor en byggesagkyndig skulle inspicere et loftsrum, som der kun var adgang til gennem ejerlejligheden.

Bestemmelsen indeholder ikke nærmere om frister, og det kan afhænge af omstændighederne om der skal gives en frist, og hvor lang den i givet fald skal være.

Man kan nok finde nogen inspirition i lejelovens §§ 54-56, hvor det er anført:

§ 54 Udlejeren eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det.

§ 55 Udlejeren kan med 6 ugers varsel iværksætte arbejder i det lejede, når udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for lejeren. Stk. 2. Inden iværksættelse af andre arbejder har lejeren krav på 3 måneders varsel. Stk. 3. Udlejeren kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer i det lejede.

§ 56 Ethvert arbejde, der iværksættes af udlejeren, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til lejeren. Udlejeren skal straks foretage efterreparationer.

Såfremt vedtægterne ikke indeholder andre bestemmelser, må man nok antage, at de i § 55 nævnte frister gælder for ejerforeningen.

Hvis ejeren ikke er tilstede, og der er tale om en uopsættelig skade, vandudstrømning eller lignende, må det antages, at bestyrelsen kan gå ind selv uden bistand. Det kan dog være en god ide at kontakte politiet forinden.

Hvis bestyrelsen blot ønsker at efterse ejerlejligheden, gælder der ikke nogen frist, men det må dog antages, at ejeren har krav på et vist rimeligt varsel, ligesom bestyrelsen naturligvis skal have en legitim grund til at efterse ejerlejligheden.

Hvis det kan vente, må man ikke gå ind uden fogedens bistand, idet der ellers vil være tale om ulovlig selvtægt.