En lang række mindre veje er private fællesveje, og disse veje skal vedligeholdes af ejerne selv.

I modsætning hertil forestår det offentlige (normalt kommunen) vedligeholdelsen af de offentlige veje (typisk lidt større veje).

Vedligeholdelsen af de private fællesveje kan ske på ejernes eget initiativ, men ejerne er ofte ikke opmærksomme på denne forpligtelse, og så sker der ikke noget før kommunen udsteder et påbud.

Påbuddet kan udstedes på to måder.

Ved større arbejder meddeler kommunen typisk, at den vil udføre arbejdet og fordele udgifterne mellem de vejberrettige. Der sker herefter en fordeling mellem grundejerne.

Ved mindre arbejder og ved arbejder, der kan relateres til den enkelte ejendom, vælger kommunen typisk at pålægge de enkelte grundejere selv at forestå arbejdet. Hvis arbejdet herefter ikke bliver udført, kan kommunen udføre arbejdet for grundejerens regning.

Hvis man er utilfreds med et påbudet, kan det påklages til Vejdirektaretet. Klagevejledningen skal altid fremgå af selve påbudet. Klageadgangen vedrører kun retlige spørgsmål, og man kan således ikke klage over kommunens skøn over vejens tilstand.