I sagen UfR 2005.3067 Ø blev der ikke foretaget udlæg i en andelsbolig til en værdi af 59.000 kr.

Landsretten anførte:

På baggrund af det oplyste om andelsboligen og dennes værdi finder landsretten, at boligen opfylder de sædvanlige krav til en beskeden bolig, og at den ved tvangsfuldbyrdelse må antages ikke at indbringe et beløb, der klart overstiger udgiften ved overtagelse af en passende almen bolig eller leje- eller andelsbolig, jf. restplejelovens § 509, stk. 2, jf. stk. 1.

Retsplejelovens § 509 handler om trangsbeneficiet, dvs. det som skal til for at opretholde et simpelt hjem.