Eksklusion af et medlem er en meget indgribende beslutning, og det er derfor vigtigt, at følge vedtægterne nøje, da selv en mindre fodfejl kan betyde at grundlaget for eksklusion skrider.

I UfR.2006.83 Ø var en lejlighed ulovligt fremlejet, og andelshaveren fraflyttet til USA. Der var ikke så meget tvivl om faktum i sagen, men bestyrelsen havde undladt at efterkomme medlemmets ønske om at få indbragt sagen for andelsboligforeningens generalforsamling. Landsretten anførte følgende:

Andelsboligforeningen G's bestyrelse er ifølge de vedtægter, som generalforsamlingen har vedtaget, ikke enekompetent til at træffe afgørelse efter vedtægternes § 8, stk. 2, jf. stk. 1.
Afgørelsen om M's eksklusion af foreningen er af indgribende betydning for hende og forudsætter efter de nævnte bestemmelser i vedtægterne en vurdering af, om hun kan anses for fraflyttet, og dermed om hun ikke længere opfylder kravet om bopæl i foreningens ejendom efter vedtægternes § 2.
På denne baggrund finder landsretten, at M har krav på, at bestyrelsens afgørelse bliver behandlet på en generalforsamling, hvortil hun gives adgang med mulighed for at fremføre sine synspunkter.
Ved ikke at imødekomme M's udtrykkelige anmodning af 1. april 2003 om at få prøvet eksklusionen på en generalforsamling findes foreningen at have tilsidesat så væsentlige retsbeskyttelseshensyn i forhold til hende, at beslutningen om hendes eksklusion af foreningen allerede af denne grund ikke har været berettiget.
Landsretten tager derfor M's påstand om frifindelse til følge.