Klimaforandringer kombineret med de seneste årtiers byggeskik udgør en risiko for flere skader og forklarer desuden hvorfor præmieniveauet er og har været stigende de seneste år

Som de fleste nok har bemærket, er der sket noget med vejret i Danmark i de seneste år.

Når klimaforskerne kigger i krystalkuglen, ser de forøgede trusler mod vores boliger på grund af forandringer i klimaet

Forskerne er enige om, at klimaforandringerne vil medføre:

  • Mere ekstremt vejr med bl.a. flere kraftige regnskyl / skybrud
  • Mere nedbør om vinteren, mindre nedbør om sommeren
  • Flere voldsomme storme
  • Temperatursvingningerne bliver større
  • Vandstand i have og åer vil stige. Der beregnes ca. ½ meters øget vandstand om 100 år.

Forholdene i forsikringsmarkedet er således under voldsom forandring disse år. Danmark været igennem en finanskrise, flere større storm- og skybrudsskader og seneste et skybrud den 2. juli 2011 som indtil videre er estimeret til, at koste forsikringsselskaberne omkring kr. 5. milliarder i erstatningsudbetaling til kunderne.

Der ses et stigende omfang af skader som følge af kloakvand, der stiger op gennem toiletter og afløb pga. et stort pres fra det øvrige kloaksystem.

Af hensyn til parkering og færdsel på områderne har man befæstet (brolagt, asfalteret, mv) store arealer. Disse kan derfor ikke optage regnvand, som derfor skal ledes til kloak eller regnvandsledninger.

De mange storme samt sky- og tøbrud giver også udfordringer for bygningerne, idet foreningernes kloakker sjældent er dimensioneret til så store vandmængder. Ligeledes kan kommunens hovedkloak og regnvandsbassiner heller ikke tage fra i fornødent omfang.

Et relativt nyt fænomen er, at der ved tøbrud i de strenge vintre sker vandindtrængning i husene, idet nedløb og tagrender er frosne. Når sneen smelter hurtigt, løber vandet ned langs taget og ind i murene eller på lofterne. Dette giver opfugtning og som regel skimmelsvamp.

Der er således ikke blot tale om flere skader pr. boligenhed end for 10 år siden. De enkelte skader er også blevet dyrere på grund af bl.a. mere elektronik i bygningerne samt større omfang, grundet bl.a. bygningsmaterialer og problemer med skimmelsvamp efter vand- og rørskader.

Med baggrund i ovenstående, samt det forhold at forsikringsbranchen også er påvirket af finanskrisen og den generelle afmatning og forsigtighed i økonomien, ser vi en klar trend med voldsomt stigende priser på ejendomsforsikring. Det gennemsnitlige præmieniveau kr. pr. m2 for andels- og ejerforeninger samt boligudlejningsejendomme er steget fra omkring 10 kr. pr. m2. til kr. 14 kr. pr. m2. Samtidig forventer vi stadig markante stigninger i priser og indskrænkning i dækning de kommende år. Særligt i den ældre boligmasse. Samlet set nogle forhold der skaber en ubehagelig usikkerhed omkring ejendommens forsikringsforhold hvis ikke man kan indgå nogle gode lange aftaler.

Administrationshuset har, i samarbejdet med Willis, netop gennemført et større udbud af forsikringer på beboelsesejendomme. Vi kan konstatere at en stor indkøbsstyrke og volumen gør en forskel og vi har, formået at holde os under ovenstående gennemsnitlige præmier, samtidig med at der er opnået en væsentlig bedre dækningsgrad- og vilkår end forsikringsselskaberne tilbyder via deres standardbetingelser.

Ejendomme der automatisk er omfattet af den nye aftale bliver kontaktet af Willis. Dertil er du naturligvis velkommen til at kontakt din daglige administrator og hør nærmere.