I langt de fleste andelsboligforeninger indeholder vedtægterne en bestemmelse om at andelshaver har pligt til at bebo sin andelsbolig. 

Vedtægterne indeholder dog også normalt bestemmelser om fremleje eller udleje.

(Udleje er teknisk set det rigtige begreb, idet der kun er tale om fremleje, hvis det er en lejer, der videreudlejer sin lejlighed helt eller delvis.)

Bestemmelserne giver andelshaverne ret til udlejning i større eller mindre omfang, således at de i udlejningsperioden ikke har pligt til at bebo lejligheden.

Det antages i den forbindelse, at andelshavere altid har ret til at udleje i samme omfang som lejere har fremlejeret efter lejeloven. I lejelovens §§ 69-71 er anført:

§ 69. Lejeren af en beboelseslejlighed har ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Stk. 2. Udlejeren skal modsætte sig fremlejeforholdet, hvis lejligheden vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 52 a, stk. 1. Undlader udlejeren dette, straffes udlejeren med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1.-3. pkt. gælder alene i kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at lov om midlertidig regulering af boligforholdene §§ 52 a-c skal gælde og kun i de tilfælde, hvor udlejeren har meddelt kommunalbestyrelsen, at disse regler skal gælde i udlejerens ejendomme.

Stk. 3. Fremlejeaftaler skal indgås skriftligt, og lejeren skal inden fremlejeperiodens begyndelse tilstille udlejeren kopi af fremlejeaftalen.

§ 70. En lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, har lejeren ret til at fremleje i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign.

Stk. 2. Udlejeren kan modsætte sig fremlejeforholdet, når

a) ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder, eller

b) det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum, eller

c) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

Stk. 3. Udlejeren skal modsætte sig fremlejeforholdet, hvis lejligheden vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 52 a, stk. 1. Undlader udlejeren dette, straffes udlejeren med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1.-3. pkt. gælder alene i kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at lov om midlertidig regulering af boligforholdene §§ 52 a-c skal gælde og kun i de tilfælde, hvor udlejeren har meddelt kommunalbestyrelsen, at disse regler skal gælde i udlejerens ejendomme.

Stk. 4. § 69, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Hvis det skønnes rimeligt af hensyn til efterspørgslen, kan udlejer ved fremleje af ældreboliger eller ustøttede private plejeboliger stille krav om, at den pågældende bolig skal bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til en bolig af den pågældende karakter.

§ 71. Lejeren er erstatningsansvarlig for skade, som ved uforsvarlig adfærd forvoldes af personer, der i kraft af reglerne i § 69 og § 70 benytter det lejede.

Stk. 2. Lejeren er over for udlejeren ansvarlig for, at de i stk. 1, nævnte personer overholder de regler, der skal sikre en god husorden og forsvarlig brug af det lejede.

Hvis andelshaver f.eks. ønsker at flytte sammen med en kæreste, men beholde lejligheden som et sikkerhedsnet, er dette ikke omfattet af lejelovens regler og man kan som andelshaver ikke udleje lejligheden. Det samme gør sig f.eks. gældende hvis andelshaver ikke kan sælge sin lejlighed og faktisk bor et andet sted, så har man heller ikke ret til at udleje sin andelsbolig efter lejelovens regler.

Den enkelte andelsboligforening kan dog have andre regler i sine vedtægter.

Hvis en andelshaver udlejer i strid med vedtægterne og udover det omfang som gælder for fremleje iflg. lejeloven, kan andelshaverne ekskluderes af foreningen iflg. vedtægtens bestemmelser.

Se også vores artikel om misforstået regel omkring 2 års udlejning.

Bliver din forening ikke allerede administreret hos os i dag, så kan du nemt og hurtigt få et tilbud på administration lige her