Med tilskudsordning til byhaver i Københavns og Frederiksberg Kommune kan man nu få tilskud på mellem 25.000-250.000 til etablering af byhave.

Er jeres ejendom beliggende i København eller Frederiksberg kommune, så er der mulighed for at ansøge om støtte til etablering af byhave, da Bolig- og Planstyrelsen igen i år har åbnet op for denne mulighed. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2023.

 Hvad er omfattet af ordningen

 Ordningen giver mulighed for tilskud til:

 - Udgifter til projektering dvs. planlægning af projektet. Det kan fx være udgifter til rådgivning om løsninger og materialer samt udarbejdelse af tegningsmateriale mv.

- Udgifter til materialer herunder plantekasser, planter, træer, muld mv.

- Udgifter til selve etablering af byhaven, herunder arbejdstimer for gartner eller lignende.

 Tilskuddet kan ikke anvendes til eksempelvis:

- Byggeri af cykelskure, affaldsstationer, stakit mv.

- Grønne tage.

Det er en forudsætning, at byhaven er udført professionelt som en samlet anlægsløsning i høj kvalitet. Det skal sikres, at projektet har de rigtige vandingsanlæg, sol/skygge-placeringer samt vejledning om både beskæring og vedligeholdelse.

Økomomi

Puljen har en samlet ramme på 4,2 mio kr. i 2023. Puljen forventes også at fortsætte i 2024 og 2025. Til sammenligning var puljen i 2022 på 3,4 mio. kr.

Tilskuddet udgør 50 procent af udgifterne til de tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan søges tilskud til projekter med udgifter til tilskudsberettigede aktiviteter på mellem 50.000 kr. og 500.000 kr., hvilket betyder, at tilskudsbeløb en ansøger kan modtage, er mindst 25.000 kr. og maksimalt 250.000 kr.

Ansøgning

Ønsker man at søge støtte kan dette ske via dette link der er til By- og Planstyrelsens hjemmeside. Det er vigtigt, at den person, der udfylder ansøgningsskemaet er tegningsberettiget for foreningen.

Der skal bruges følgende dokumentation ved ansøgning:

- Dokumentation for at ansøger er tegningsberettiget for foreningen (referat af seneste generalforsamling med valg af bestyrelse samt fuldmagt til at vedkommende må søge på vegne af foreningen. Sidste kan formentlig også være referat af et bestyrelsesmøde, hvor det står angivet, hvem som går videre med opgaven i bestyrelsen).

- Budgetoverslag for projekt inkl. tilskud til hhv. projektering, materialer og anlæg.

- Referat af beboertilslutning til projektet

- Kommunal godkendelse af projektet (hvis dette kræves). Der skal også tages hensyn til eventuelle begrænsninger i lokalplaner, hvis man fx ønsker at fjerne eksisterende træer. Det er ansøgers ansvar at indhente de nødvendige tilladelser.

Hvilke krav er der for at få tilskud

En række betingelser skal være opfyldt for at modtage tilskud til etablering af en byhave.

1.       Start ikke projektet før der er givet tilsagn, eftersom der ikke må afholdes udgifter, inden styrelsen har meddelt tilsagn

2.       Byhaven skal være tilgængelig for alle beboere i ejendommen

3.       Arealet, hvor byhaven etableres skal være ejet af foreningen

Friarealer, der er etableret og finansieret efter byfornyelsesloven kan ikke komme i betragtning til tilskud, ligesom puljen ikke støtter etablering af byhaver på arealer, hvor der tidligere er etableret rekreative opholdssteder, finansieret af stat og kommune. 

Hvem tildeles tilskud

Prioritering bliver kun relevant, hvis der samlet er ansøgt for flere penge, end der er afsat i puljen. Kan samtlige ansøgninger imødekommes inden for puljens økonomiske ramme, vil alle ansøgere, der opfylder betingelserne modtage tilsagn.

Hvis der imidlertid er indkommet ansøgninger for et større støttebeløb, end der er afsat i puljen, vil prioriteringen af ansøgningerne ske efter to kriterier, som vægtes ligeligt:

1.       Antal boliger i ansøgerejendommen

2.       Afstand til nærmeste offentligt tilgængelige grønne rekreative areal (offentligt tilgængelige, rekreative arealer og er ikke yderligere specificeret)

Det vil sige, at jo større antal boliger i ejendommen, des højere prioriteres ansøgningen, og jo længere der er til et grønt areal, des højere prioriteres ansøgningen. Hvis to ansøgninger opnår samme prioritet, prioriteres den ansøgningsejendom med flest boliger.

Tilskudsmodtager har 12 måneder fra datoen for meddelt tilsagn til at gennemføre projektet. Har særlige forhold forhindret etablering af byhaven inden for den fastsatte frist, kan der søges om fristforlængelse.

Senest tre måneder efter at projektet er afsluttet, skal ansøger anmode om udbetaling af tilskuddet. Overskrides fristen bortfalder tilskuddet.

Alle ansøgere får svar senest den 1. december 2023 og meddeles enten tilsagn eller afslag.

Se også mere om ordningen via dette link.