Når en andelshaver ikke betaler boligafgift, og hvis vedkommende overtræder husordenen, er det muligt at ekskludere den pågældende med den virkning, at andelshaveren skal fraflytte sin bolig, som derefter kan sælges.

De nøjagtige regler om eksklusion vil altid fremgå af foreningens vedtægter, men generelt vil det normalt altid være mere eller mindre således.

Ved manglende betaling er det ret let at ekskludere andelshavere. De fleste foreningers vedtægter stiller blot krav om, at der skal fremsættes påkrav efter lejelovens regler. De betyder, at en andelshaver kan ekskluderes, når betaling ikke er sket senest 3 dage efter at påkrav er kommet frem til andelshaveren.

Der kan ikke fastsættes strammere regler i vedtægterne, idet lejelovens regler altid vil gælde som en minimumsbeskyttelse overfor boligandelshavere.

Ved adfærdsklager er det derimod ofte vanskeligt at ekskludere en andelshaver. Såfremt andelshaveren ikke vil acceptere eksklusionen, kan sagen ende i retten, hvor der bliver stillet store krav til beviset for den generende adfærd. Det er også forståeligt nok, en andelshaver ikke skal kunne risikere sin bolig blot fordi vedkommende er raget uklar med en tilfældig bestyrelse.

Er der f.eks. tale om støj, vil der normalt være nødvendigt at føre det meste af opgangen som vidner under en retssag, ligesom der også vil blive stillet krav til ret præcise oplysninger om hvornår og hvordan der er blevet støjet.

Trusler om vold eller vold bliver normalt væsentligt strengere end støj og anden generende adfærd. Her er tolerancegrænsen mindre, men det er meget svært at sige noget generelt.

Det vil dog næsten altid være nødvendigt, at den vedtægtsstridige adfærd bliver påtalt skriftligt overfor den pågældende en eller flere gange før man skrider til eksklusion. Der skal i den forbindelse være en vis kontinuitet, og man kan således ikke forvente at kunne ekskludere en andelshaver, der har fået en advarsel for år tilbage, men som i øvrigt i den mellemliggende periode ikke har givet anledning til væsentlige problemer.

Ved en lovændring i 2004 er huslejenævnene blevet tillagt beføjelse til at afgøre en række af de almindeligste husordenssager i forhold til lejere. Det er ikke helt klart i hvilket omfang andelsboligforeninger vil kunne indbringe spørgsmål for huslejenævnene, idet mange vedtægter har en direkte henvisning til lejelovens bestemmelser. Det vil nok blive afklaret i løbet af det næste års tid.