Det er sjældent anført i andelsboligforeningens vedtægter hvornår foreningens bestyrelsen, vicevært mv. har adgang til de enkelte andelsboliger.

Det antages imidlertid at lejelovens regler gælder analogt for andelsboliger i vid udstrækning, og reglerne om udlejers adgang til det lejede kan således anvendes i mangel på særskilte bestemmelser i vedtægterne.

I lejelovens §§ 54-56 er det anført:

§ 54 Udlejeren eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det.

§ 55 Udlejeren kan med 6 ugers varsel iværksætte arbejder i det lejede, når udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for lejeren. Stk. 2. Inden iværksættelse af andre arbejder har lejeren krav på 3 måneders varsel. Stk. 3. Udlejeren kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer i det lejede.

§ 56 Ethvert arbejde, der iværksættes af udlejeren, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til lejeren. Udlejeren skal straks foretage efterreparationer.

Fristerne i § 55 må overholdes, hvis der er tale om forhold af ikke-hastende karakter.

Hvis andelshaveren ikke er tilstede, og der er tale om en uopsættelig skade, vandudstrømning eller lignende, må det antages, at bestyrelsen kan gå ind selv uden bistand. Det kan dog være en god ide at kontakte politiet forinden.

Hvis bestyrelsen blot ønsker at efterse det lejligheden, gælder der ikke nogen frist, men det må dog antages, at andelshaveren har krav på et vist rimeligt varsel, ligesom bestyrelsen naturligvis skal have en legitim grund til at efterse lejligheden.

Hvis det kan vente, må man ikke gå ind uden fogedens bistand, idet der ellers vil være tale om ulovlig selvtægt.

Bliver din forening ikke allerede administreret hos os, så kan du nemt og hurtigt få et tilbud på administration lige her