Overdragelse af andelsbolig til familiemedlem

Jeg er blevet spurgt om en andelshaver i forbindelse med overdragelse af sin andelsbolig til et familiemedlem, f.eks. et barn frit kan sætte prisen lavere på et niveau, der er lavere end den lovlige maksimalpris.

Udgangspunktet er altid, at når der handles mellem nærtstående, dvs. f.eks. i familien, så skal der handles til rigtige priser. Hvis et barn køber en andelsbolig af sine forældre til en meget lav pris, vil der jo være tale om en gave, som der skal betales gaveafgift af.

Ved handel med ejerlejligheder og anden fast ejendom accepterer SKAT altid en prisansættelse, der svarer til den offentlige ejendomsvurdering +/-15%. Dette følger direkte af et cirkulære om værdiansættelse fra 1982.

For andre aktiver, f.eks. andelsboliger, er der ikke tilsvarende faste regler, og man må derfor falde tilbage på, at priser skal være reelt, dvs. at den skal svare til handelsværdien.

Prisen kan naturligvis ikke overstige maksimalprisen.

Hvis man ønsker at foretage en familieoverdragelse til en lavere pris, må jeg anbefale at man søger konkret rådgivning hos egen advokat, og at man eventuelt vælger at sikre sig ved at spørge SKAT inden overdragelsen. Det er muligt at få en bindende ligningssvar, hvor der bliver taget stilling til den konkrete situation.

Man skal også være opmærksom på, at det er muligt at betale en del af købesummen ved udstedelse af et rente- og afdragsfrit gældsbrev, der så kan nedskrives af gavegiver ved årlige gaver, der holdes indenfor grænsen af afgiftsfri gaver. Dette kræver naturligvis at der udfærdiges et gældsbrev, ligesom det er klart, at gaverne skal gives hvert år, og gavegiver ikke på forhånd kan forpligte sig til at give disse. Administrationshuset yder ikke konkret rådgivning i forbindelse med sådanne arrangementer, men henviser til egen advokat.