Udlæg i andel

I UfR.2006.924 Ø blev det tilladt at foretage udlæg i en andelsbolig med en værdi på 283.000 kr.

I Landsrettens afgørelse blev det anført:

Der fremgår af bilag til andelsboligforeningens regnskab for året 2004/2005, at andelsværdien for den omhandlede lejlighed pr. 31. marts 2005 udgjorde 283.509 kr.
Henset til den betydelige værdi, andelen repræsenterer, må det af landsretten lægges til grund, at aktivet ved tvangsfuldbyrdelse må antages at indbringe et beløb, der klart overstiger udgiften ved overtagelse af en passende almen bolig eller leje- eller andelsbolig, jf. retsplejelovens § 509, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at lån med sikkerhed i andelsbeviset og det beløb, der er foretaget udlæg for, ikke fragår ved opgørelsen af nettoprovenuet ved salg af andelen.