Et spørgsmål som er meget oppe i tiden, når den lovlige maksimal for andelsboliger stiger kraftigt år for år på grund af stigende priser på udlejningsejendomme og overgang til valuarvurderinger, er afregningen af ekskluderede medlemmer.

Medlemmer, der er ekskluderet, har ofte en forventning om at modtage hele salgssummen, selvom de måske er ekskluderet, fordi de ikke har beboet der lejlighed. Nogle gange er sammenhængen faktisk således, at medlemmet har spekuleret i at trække salget hen over en generalforsamling for at opnå en højere salgssum.

Østre Landsret har taget stilling til problemstillingen i UfR.2006.2817 Ø, hvor et bestyrelsesmedlem skulle overtage en anden lejlighed i ejendommen.

Den 1. november 2003 købte bestyrelsesmedlemmet en anden lejlighed i ejendommen og flyttede ind i februar 2004. Som bestyrelsesmedlem vidste han, at bestyrelsen i februar 2004 ønskede iværksat beregning af ny andelskrone. På en ekstraordinær generalforsamling i september 2004 blev andelskronen forhøjet fra 81,64 kr. til 158 kr. Det fremgik af andelsboligforeningens vedtægter, at har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en anden i sit sted, bestemmer bestyrelsen bl.a., hvem der skal overtage andel og lejlighed. Foreningen meddelte den 17. december 2004, at foreningens bestyrelse havde besluttet at overtage lejligheden pr. 1. januar 2005. Foreningen afregnede samtidig overtagelsen af lejligheden over for ejeren med udgangspunkt i den andelskrone, der var gældende forud for forhøjelsen i september 2004. Landsretten fandt, at ejeren havde misligholdt sin forpligtelse i henhold til vedtægterne. Landsretten fandt endvidere, at foreningen under de beskrevne omstændigheder havde været berettiget til at afregne i forhold til ejeren som sket.

Det havde betydning, at ejeren havde deltaget i bestyrelsen og været bekendt med planerne om at forhøje andelskronen.

Det er vores vurdering, at dommen skal tages som udtryk for, at et medlem ikke kan deltage i værdiforøgelsen i foreningen efter det tidspunkt, hvor det pågældende er i misligholdelse, f.eks. ved ulovlig fremleje, og såfremt foreningen således at bevise, at en ulovlige fremleje har stået på i flere år, kan man principielt gå helt tilbage til det tidspunkt hvor den ulovlige fremleje påbegyndte.