Når en andelshaver ikke betaler skyldig boligafgift, vil medlemmet kunne ekskluderes af foreningen.

Det fleste foreninger har vedtægter, der i større eller mindre grad henviser til lejelovens bestemmelser om misligholdelse. Iflg. lejelovens § 93, stk. 2 kan udlejer kun ophæve et lejemål, hvis udlejer efter sidste rettidige betalingsdag har fremsendt et påkrav med en betalingsfrist på 3 hverdage efter at påkravet er kommet frem til lejer.

I Administrationshuset har vi indarbejdet dette i vores rykkerprocedurer, således at der bliver fremsendt en rykker med korrekt varsling efter lejelovens regler.

Beslutning om eksklusion træffes altid af bestyrelsen, og vi fremsender et protokollat med udkast til bestyrelsesbeslutning om eksklusion, når vi konstaterer, at betaling ikke er sket trods påkrav.

Når vi modtager prokollatet retur fra bestyrelsen med underskrifter, fremsender vi dette til andelshaveren samtidig med at vi beder om at andelsboligen bliver afleveret. Hvis dette ikke sker, og der i øvrigt ikke er indledt en dialog med andelshaveren, overgår sagen til retslig behandling.