Spørgsmålet om værdiansættelse af renteswaps har givet anledning til nogen diskussion, og spørgsmålet har været er behandlet i Erhvervs- og Byggestyrelsens notat af 12. februar 2010 om opgørelse af værdien af renteswaps.

Erhvervs- og Byggestyrelsens notat måtte nærmest opfattes således, at renteswaps skulle opgøres til dagsværdi, hvilket ikke er særlig praktisk.

Dette har givet en del kritik, og efterfølgende har Erhvervs- og Byggestyrelsen opblødt sin holdning i et svar til Ejendomsforeningen Danmark d. 2. juni 2010, således at renteswaps kan opgøres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Der er ikke noget problem, når ejendommen optages til anskaffelsesprisen, idet pantegæld i dette tilfælde ikke skal kursreguleres. Dette fremgår direkte af loven, og det er også i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens notat, og der er således næppe uenighed om dette.

Hvis ejendommen optages til offentlig ejendomsvurdering eller valuarvurdering, skal lån derimod medtages til kursværdien, og når renteswaps anses som en del af det underliggende låns kursværdi, må renteswaps generelt medtages i andelskroneberegningen – men ikke nødvendigvis i regnskabet.

Iflg. Erhvervs- og Byggestyrelsens seneste udmelding er det i orden at opgøre kursværdien en gang årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Iflg. loven må en valuarvurdering være op til 18 måneder gammel, og det rigtigste er nok, at kursværdien opgøres på vurderingstidspunktet, således at der er sammenhæng mellem ejendomsværdi og gældsværdi.

Dette er der dog ikke praksis for, idet kursværdien normalt opgøres på statustidspunktet.

Den usikkerhed som blev skabt ved Erhvervs- og Byggestyrelsens første notat burde dog nu været afklaret.

Se de vedhæftede dokumenter.