Der er netop afsagt en dom i Højesteret hvor det er slået fast, at det ikke er lejelovens regler om 14 dages påkravsfrist for manglende betaling af boligafgift, som gælder i andelsboligforeninger, hvor der i foreningens vedtægter er en kortere frist på rettidig betaling.

Sagen drejede sig om, hvorvidt lejelovens påkravsfrist på 14 dage skulle overholdes ved en andelsboligforenings eksklusion af en andelshaver, der ikke havde betalt sin skyldige boligafgift, eller om det var påkravsfristen på tre dage ifølge andelsboligforeningens vedtægter, der var gældende.

I andelsboligforeningens vedtægter var anført, at andelshaveren kunne ekskluderes, hvis andelshaveren ikke havde betalt det skyldige beløb inden tre dage efter, at skriftligt påkrav måtte være kommet frem til andelshaveren.

Bestyrelsen for andelsboligforeningen foretog eksklusion af en andelshaver på baggrund af manglende betaling af boligafgift i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse og den angivne påkravsfrist på tre dage.

Andelshaveren gjorde indsigelser imod eksklusionen med den begrundelse, at andelsboligforeningen skulle have overholdt den gældende påkravsfrist på 14 dage i lejeloven.

Da andelsboligforeningen ikke havde overholdt denne 14 dages-frist gjorde andelshaveren gældende, at eksklusionen var ugyldig.

Landsrettens flertal gav andelshaveren medhold i, at andelsboligforeningen skulle have overholdt lejelovens påkravsfrist på 14 dage, uanset at vedtægterne angav en frist på tre dage.

En enig Højesteret slog derimod fast, at en andelsboligforening er berettiget til at fastsætte en kortere påkravsfrist i foreningens vedtægter, og at denne frist således er gældende mellem andelsboligforeningen og andelshaverne. Og da den angivne påkravsfrist på tre dage i vedtægterne ikke kunne anses for urimelig, gav Højesteret andelsboligforeningen medhold i, at eksklusionen af andelshaveren var gyldig. Afgørelsen i Højesteret er en ændring af Landsrettens tidligere afgørelse.

Vi er i Administrationshuset meget glade for denne afklaring på området, idet dommen bekræfter at det er vedtægtsbestemmelserne, der bestemmer det retlige forhold imellem andelsboligforeningen og dets medlemmer. Endvidere sikrer dommen at vi hurtigere kan sikre os vores kunders tilgodehavender, da man som andelshaver kan risikere at blive ekskluderet af foreningen, såfremt man ikke rettidig betaler sin boligafgift efter at have modtaget et påkrav om manglende betaling.