Østre Landsret har d. 16. januar 2012 afsagt dom i to sager om tilskudsdeklarationer. Københavns kommune har vundet begge sager. 

I begge sager, der blev behandlet og afgjort samlet, blev tilskudsdeklarationerne angrebet på en række måder. Københavns kommune blev frifundet på alle punkter, og tilskudsdeklarationerne er således fortsat gældende i alle de ejendomme, hvor de er tinglyst.

Det er vores vurdering, at retten har lagt afgørende vægt på, at deklarationerne er blevet ”godkendt” ved en lovændring i 2009, der ganske vist ikke havde meget med de grundlæggende spørgsmål at gøre, men hvor det i lovgivningsarbejdet blev forudsat, at disse fortsat var gældende.Vi ved endnu ikke om de to sager vil blive anket til Højesteret. Indtil videre må vi dog nok indstille os på, at man skal leve med disse deklarationer.

De ejendomme, som har tinglyst tilskudsdeklarationer, skal derfor være opmærksomme på, at de er underlagt et dobbelt maksimalprissystem, hvor de to maksimalpriser fungerer uafhængigt af hinanden.

Det tragikomiske er, at Københavns kommune egentlig ikke ønsker at opretholde deklarationerne. Kommunen ønsker i stedet, at foreningerne skal frikøbe sig efter 2009-loven, der er blevet til på Københavns kommunes foranledning.

Rent konkret kan man dog ikke forvente, at der er nogen foreninger, der vil frikøbe sig fra deklarationerne efter 2009-loven, og vi vil under alle omstændigheder på det kraftigste fraråde dette, idet et sådant frikøb anbringer en potentiel bombe under foreningens økonomi. Man må derfor forvente, at Københavns kommune gennem de næste år vil skulle bruge en del administrative resurser på tilskudsdeklarationerne, mens administratorer og bestyrelser finder ud af, hvordan de rent faktisk bør administreres i nutiden.Læs dommene her.

I Administrationshuset yder vi også konkret og individuel rådgivning til de enkelte ejendomme, der er berørt af deklarationerne.

Domme til download nedenfor:

Dom I - AB Kongedybet

Dom II - AB Kbh Omegn