Dramatisk udvikling omkring den tvungne fortovsrenholdelse i København. I slutningen af april måned har Københavns Kommune skrevet ud til foreninger og ejere om mulighed for dispensation fra fortovsrenholdelsesordningen, men samtidig har kommunen, efter at to andelboligforeninger har klaget, ophævet fortovsrenholdelsesordningen for disse ejendomme.

Kommunen oplyser, at der er mulighed for at få dispensation fra ordningen, hvis man indsender ansøgning inden d. 1. juni 2017. Oprindeligt var det et krav, at det kun var muligt at få dispensation fra ordningen karré for karré.  Dette er dog blevet ændret ved brev af 8. maj 2017, således, at det ikke er et krav at det skal være en sammenslutning af grundejere/ejendomme der skal stifte en forening der varetager fortovsrenholdelsesopgaven.Det er naturligvis godt, for der har længe været stor utilfredshed med den kommunale fortovsrenholdelse. Det er dyt, og det er dårligt, samtidig med at de færreste har set kommunen gøre særlig meget rent

Vi undrer os imidlertid over Københavns kommunes brev, for vi har gennem noget tid haft en klage over fortovsordningen liggende hos Vejdirektoratet, hvilket i april måned udmøntede sig i at kommunen ophævede ordningen for to ejendomme!

Sagen handlede om, at Københavns kommune aldrig har søgt at gennemføre det lovmæssige udbud af renholdelsesopgaven, som kræves i henhold til Vejlovens § 137. I stedet har kommunen ladet sine egne folk gøre rent og fastsat prisen efter forgodtbefindende.

Dette har næppe været lovligt, og nu har kommunen ophævet ordningen for de to konkrete ejendomme, som har klaget. Kommunen har samtidig d. 12. april 2017 meddelt Vejdirektoratet, at da klagerne har fået fuldt medhold, er der ikke grund til at Vejdirektoratet fortsætter behandlingen af klagerne.

Kommunen har ikke samtidig klart meldt ud om hvorvidt ophævelsen også medfører, at der vil ske tilbagebetaling af den allerede opkrævede og betalte renholdelse. I Administrationshuset mener vi at kommunen også skal tilbagebetale betalingen for fortovsrenholdelse for den periode, hvor der er opkrævet i strid med Vejlovens regler om udbud, dvs. fra d. 1. juli 2015, hvor reglerne trådte i kraft.

Kommunens beslutning berører potentielt alle ejendomme i København, der er omfattet af renholdelsesordningen, og det er derfor meget underligt, at kommunen nu skriver ud til alle ejendomme og tilbyder dispensation med en meget kort frist. Det virker nærmest som om kommunen vil kaste et røgslør ud over ordningen. Dette skal også ses i lyset af at borgerrepræsentationen traf beslutning om at man kan søge dispensation, på et møde den 24. november 2016, men som først bliver meldt ud ved brev den 28. april 2017.

Hvis man ønsker at udtræde af ordningen, vil vi derfor anbefale, at man klager over ordningen i første omgang i stedet for at søge dispensation som tilbudt af kommunen. For ejendomme, der selv ønsker at varetage opgaven, anbefaler vi dog både at klage og søge dispensation.

Vi ved endnu ikke hvordan kommunen vil forholde sig til tilbagebetalingskravet, da det potentielt er rigtig mange penge der er i spil. Beløb til fortovsrengøring afhænger af en ejendoms størrelse, men bland vores ejendomme svinger niveauet fra lige under kr. 10.000 årligt til over kr. 150.000. Beløbet vil fremgå på ejendommens ejendomsskattebillet.

Vi afventer pt. en tilbagemelding fra kommunen på tilbagebetalingskravet i den af de konkrete sager vi er involverede i.  Såfremt kommunen ikke vil betale de opkrævede beløb tilbage, vil vi søge at rejse en principiel sag igennem Winsløw Advokatfirma, som har kørt sagen, da det er vores opfattelse kommunen har et problem ved at der ikke har været gennemført et lovmæssigt udbud af renholdelsesopgaven, som kræves i henhold til Vejlovens § 137. Vi skriver på ny, når vi ved mere herom.

Se evt. nedenstående links med kopi af breve fra Københavns kommune vedr. en af de ejendomme som har modtaget tilbagemelding vedr. ophævelse af fortovsrenholdelse (brev af 12. april 2017) og information om mulighed for ansøgning om dispensation fra den kommunale renholdelsesordning af fortove (brev af 28. april 2017):

Se brev af 12. april 2017 Ophævelse >>>
Se brev af 28. april 2017 Mulighed for dispensation >>>
Se brev af 8. maj 2017 vedr. ændrede krav for dispensation >>>

Vi etablerer ”Københavns Renholdelseslaug”

I Kølvandet på Københavns kommunens udmelding om at man kan søge dispensation fra kommunens  fortovsrenholdelsesordning, vil vi i Administrationshuset forsøge at etablere ”Københavns Renholdelseslaug”. En ny forening som vil kunne overtage og koordinere effektive indkøb samt skabe gennemsigtighed i fortorvsrenholdelsen. Læs mere >>>