Sagen om overpris for renholdelse af de Københavnske fortove fortsætter og et udbud af fortorvsrenholdelsen giver nu markante lavere priser de Københavnske ejendomsejere og bekræfter mistanken om at de oprindelige priser var alt for høje.

Sager deler sig nu groft sagt i to dele:

For det første er der den fremadrettede renholdelse fra 2019.

Her har Københavns kommune nu gennemført et nyt EU-udbud, og NCC har vundet kontrakten om at renholde københavnernes fortove fra 1. januar 2019.

Prisen for renholdelse falder væsentligt, og vi har fået oplyst følgende priser:

A-gader: Oprindelig 2018-pris: 168,26 kr. pr. m. – 2019-pris efter udbud: 58,25 kr. pr. m.

B-gader: Oprindelig 2018-pris: 126,93 kr. pr. m. – 2019-pris efter udbud: 18,37 kr. pr. m.

2019-priserne kan dog blive forhøjet med 9 % efter Borgerrepræsentationens beslutning til dækning af administrationsomkostninger, og det forventer vi vil ske. Men selv under den forudsætning er der tale om et fald på 62 % for A-gader og 84 % for B-gader.

Samtidig har vi fået oplyst, at aftalen er indgået med mulighed for dispensation, således at man har mulighed for at søge om fritagelse fra ordningen. Da kommunen ikke længere har et kraftigt økonomisk incitament til at holde ejendommene inden i ordningen, forventer vi, at der nu bliver tale om en reel dispensationsmulighed.

Den lavere pris gør dog samtidig, at det formentlig kun vil være attraktivt for større ejendomme med egen drift at søge om dispensation fremadrettet. De foreninger, der mener, at dispensation stadig vil være relevant for dem, bør rette henvendelse til kommunen eller administrator med henblik på at indgive en dispensationsansøgning.

Vi er glade for løsningen, selvom vi fortsat mener, at den meget lave pris for renholdelse af B-gader er et udtryk for, at der ikke er noget reelt behov, og at ordningens udstrækning derfor bør revurderes.

For det andet er muligheden for at få tilbagebetaling fra 2015 og frem.

Her er det som tidligere oplyst ikke lykkedes at komme igennem i Vejdirektoratet, der henviste til Ankestyrelsen, og Ankestyrelsen har nu oplyst, at de heller ikke vil gå ind i sagen. Ankestyrelsen er en tilsynsmyndighed og ikke en klageinstans, så de kan selv vælge om de vil behandle et spørgsmål.

Det efterlader os med to muligheder:

Enten kan vi afvente resultatet af Københavns kommunes egen advokatundersøgelse, der kan resultere i en yderligere tilbagebetaling i større eller mindre omfang. Der forventes at foreligge nogle konklusioner herom i januar eller februar 2019. Dette er i tråd med politikerne, der har givet udtryk for, at det ikke skal være nødvendigt for borgerne at stævne kommunen for at få deres penge tilbage. Indtil videre har vi I Cobblestone modtaget mindre tilbagebetalinger på flere af vores foreninger i administration. Tilbagebetaling har været på de beløb kommunen har skønnet foreningerne har betalt for meget og ikke det fulde beløb vi oprindeligt har anmodet om refusion af. Beløbene varierer i størrelse og har været i niveauet fra omkring kr. 2.000 – 41.000. 

Den anden mulighed er netop at stævne kommunen, og skal det ske, vil det mest nærliggende være at gennemføre et gruppesøgsmål, hvor alle berørte grundejere har mulighed for at tilmelde sig. Vi vil nu undersøge om der er interesse i foreningerne for også at gå denne vej, og hvis der er opbakning til det, vil vi iværksætte nærmere undersøgelse af denne mulighed.

Tidligere artikler om fortorvs-sagen:

Status november 2018

Ulovlig opkrævning for fortorvsrengøring