Er samtidig bestyrelsesgodtgørelse og løn i forening mulig? Det fremgår af juridisk vejledning, at der kan udbetales godtgørelse til et bestyrelsesmedlem, som samtidigt får løn som vicevært.

Vi har modtaget flere henvendelser fra vores kunder der spørger til, om man som frivilligt bestyrelsesmedlem i en forening kan modtage skattefri bestyrelsesgodtgørelse til telefon/internet samt kontorhold og samtidig oppebære en løn som fx vicevært eller trappevasker.

Det fremgår af en juridisk vejledning, at der kan udbetales godtgørelse til et bestyrelsesmedlem, som samtidigt får løn som vicevært. I denne sammenhæng er det dog meget vigtigt, at der er en klar adskillelse mellem de to hverv. 

I en situation, hvor en person har både et lønnet og et ulønnet job i samme organisation, er det afgørende for, om der kan udbetales skattefri godtgørelser efter LL § 7 M, hvorvidt der er tale om isolerede og selvstændige aktiviteter. Det vil sige, om udgifterne er holdt hver for sig med eget udgiftsområde og budget, og om aktiviteterne er adskilte. Er det tilfældet, taler det for, at der kan udbetales godtgørelse efter LL § 7 M.

Landsskatteretten har i en sag om godtgørelser fra en forening til en medarbejder, der både arbejdede lønnet og ulønnet, afgjort, at godtgørelserne ikke kunne udbetales skattefrit, fordi det ikke tydeligt fremgik, at der var tale om to selvstændige hverv, hvor det ene var lønnet og det andet ulønnet. Se SKM2008.88.LSR (bindende svar). 

Derfor må det også modsætningsvis antages, at opfylder man betingelserne for at der er tale om to selvstændige hverv, så kan man både oppebære den skattefri bestyrelsesgodtgørelse samt løn som fx vicevært.

Det er i 2018 muligt at udbetale frivillig bestyrelsesgodtgørelse på samlet kr. 3.750 pr. bestyrelsesmedlem og dækker over refusion af udgifter til telefon og internet (kr. 2.350) samt kontorhold/administration (kr. 1.400). Udbetaling af dette til bestyrelse forudsætter også at der er budgetteret til dette i foreningens driftsbudget.

Det betyder også, at man som tidligere stadig ikke kan modtage skattefri godtgørelse som frivilligt bestyrelsesmedlem og samtidig modtage løn for at udføre opgaver i relation til bestyrelsesarbejdet.

Bliver din forening ikke allerede administreret hos os, så kan du nemt og hurtigt få et tilbud på administration lige her