Hvis udlejer af en eller anden grund har behov for at få adgang til det lejede, findes der regler om dette i lejeloven

I lejelovens §§ 54-57 er det anført:

§ 54 Udlejeren eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det.

§ 55 Udlejeren kan med 6 ugers varsel iværksætte arbejder i det lejede, når udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for lejeren. Stk. 2. Inden iværksættelse af andre arbejder har lejeren krav på 3 måneders varsel. Stk. 3. Udlejeren kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer i det lejede.

§ 56 Ethvert arbejde, der iværksættes af udlejeren, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til lejeren. Udlejeren skal straks foretage efterreparationer.

§ 57 Reglerne i §§ 55 og 56 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

I erhvervslejeloven er der en bestemmelse, der svarer til § 54, mens arbejder kun må iværksættes med 8 ugers varsel, medmindre der er tale om uopsættelige reparationer, jf. erhvervslejelovens § 27.

Fristerne i lejelovens § 55 og erhvervslejelovens § 27 må overholdes, hvis der er tale om forhold af ikke-hastende karakter.

Hvis lejeren ikke er tilstede, og der er tale om en uopsættelig skade, vandudstrømning eller lignende, må det antages, at udlejer kan gå ind selv uden bistand. Det kan dog være en god ide at kontakte politiet forinden.

Hvis udlejer blot ønsker at efterse det lejede, gælder der ikke nogen frist, men det må dog antages, at lejer har krav på et vist rimeligt varsel, ligesom udlejer naturligvis skal have en legitim grund til at efterse det lejede.

Hvis det kan vente, må man ikke gå ind uden fogedens bistand, idet der ellers vil være tale om ulovlig selvtægt.