I forbindelse med en ændring i lejeloven bliver det såkaldt løbedage nu afskaffet og opkrævningerne fremrykkes.

Indtil 1. januar 2013 har det været således, at husleje mv. i henhold til lejeloven forfaldt d. 1. i måneden, men sidste rettidige betalingsdag var 3 hverdage senere, dvs. d. 4., 5. eller 6. afhængigt af hvordan weekender og helligdage falder.

Vi har derfor som led i sædvanlig administrationspraksis opkrævet huslejer, boligafgifter, fællesbidrag mv. den sidste rettidige betalingsdag, selvom beløbet egentlig forfaldt til betaling d. 1. i måneden.

Dette bliver nu ændret, således at alle opkrævninger nu foretages på forfaldsdagen, dvs. d. første i måneden, (første bankdag). Samtidig bliver rykkerkørsler i princippet rykket 3 dage frem, således at påkravsskrivelser mv. ved manglende betaling fremover bliver afsendt 3 dage tidligere.

Ifølge loven må påkravsskrivelser stadig først afsendes 3 dage efter forfaldsdagen, (tidligere var det efter udløbet af løbedagene). Vi venter altid nogle dage for at sikre os, at alle betalingerne er korrekt registreret. I praksis køres rykkerne omkring den 12-13 i måneden.

Denne procedure fremrykkes nu et par dage og vi vil fremtiden kunne afsende rykkere 4 dage efter forfaldsdagen, når der skal køres meget stramt i forhold til en bestemt beboer.

Morarenter beregnes fra forfaldsdagen i de tilfælde, hvor det skal ske. Dette var også gældende tidligere.

For andelsboligforeninger og ejerforeninger opkræves boligafgifter og fællesudgifter på samme måde som huslejer, medmindre der er vedtægtsmæssige bestemmelser i den specifikke forening der tilsiger andet.

For erhvervslejere er der ikke sket ændringer.

Som bonusinformation kan vi oplyse, at fremrykningen af huslejebetalinger er vedtaget som en boligsocial foranstaltning. Når huslejen forfalder tættere på lønningsdagen, håber man, at det bliver lettere for lejere at betale deres husleje, og risikoen for at pengene bliver brugt på andre ting bliver mindre, inden lejen forfalder reduceres. Regeringen og særligt de sociale boligselskaber har forventninger om at tiltaget vil reducere antallet af udsættelser.

I vores portefølje af ejer- og andelsforeninger har vi set en tendens til øgede restancer og vi har flere inkasso- og eksklusionssager nu end for år siden. Vi har hidtil, ved en forholdsvis stram rykkerprocedure, kunne holde restancerne på et fornuftigt niveau, men vi hilser også tiltaget velkommen som et yderligere værktøj til at sikre vores kunder deres indtægter og undgå unødige restancesager.

Med mindre andet aftales specifikt i den enkelte forening, implementerer vi ændringen med opkrævningerne til forfald 1. februar 2013.