En ændring i renteloven medfører, at udlejer på fordringer, der forfalder til betaling efter 1. marts 2013, kan kræve et kompensationsbeløb overfor sin erhvervslejer ved forsinket betaling og uden, at det er nødvendigt at sende en rykkerskrivelse. 

Kompensationsbeløb til udlejere i erhvervsforhold.

En ændring i renteloven medfører, at udlejer på fordringer, der forfalder til betaling efter 1. marts 2013, kan kræve et kompensationsbeløb overfor sin erhvervslejer ved forsinket betaling og uden, at det er nødvendigt at sende en rykkerskrivelse. Beløbet kan endvidere af udlejer/fordringshaver opkræves uden forudgående aftale med erhvervslejeren/skyldneren.

Opkrævning af kompensationsbeløbet udelukker endvidere ikke fordringshaverens ret til rimelige og relevante omkostninger ved udenretlig inddrivelse af fordringen, jf. rentelovens § 9a, stk. 1.

Kompensationsbeløbet fastsættes af justitsministeren og er foreløbigt sat til kr. 310. Bemærkes skal det at beløbet kun kan opkræves over for erhvervsdrivende og er dermed ikke muligt at opkræve i forholdet imellem udlejer/forening og lejer/andelshaver. Beløbet kan endvidere opkræves ved siden af det almindelige rykkergebyr.

Desuden er det vores opfattelse, at beløbet kan betragtes som en pengepligtig ydelse, da det udspringer af lejeforholdet jf. erhvervslejelovens § 69, stk. 2. Dermed er udlejer berettiget til at ophæve lejeaftalen ved manglende betaling af beløbet, når betingelserne herfor er opfyldt. Dvs. udlejer kan hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren.

Af retspraksis fremgår det også yderligere af U1996.347 og U2000.905H, at morarenter, iht. rentelovens § 3, stk. 1, af bl.a.forsinket leje er en pengepligtig ydelse i et lejeforhold, som kan danne grundlag for en ophævelse af lejeforholdet, hvis det ikke betales.

Slutteligt er det vores opfattelse, at beløbet kan indgå i beregningsgrundlaget for påkravsgebyret.

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark